Podmienky používania (všeobecné obchodné podmienky)

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) na webstránke www.cenoveponuky.sk (ďalej portálu) upravujú práva a povinnosti používateľa a prevádzkovateľa služby portálu (a súvisiace služby) pri využívaní a poskytovaní služby.

Odporúčame Vám stránku VOP pravidelne navštevovať a skontrolovať zmeny, keďže VOP sa občasne upravujú.
Ak nie je špeciálne upravený dátum účinnosti zmien, revidované VOP sú platné od dátumu ich zverejnenia.
VOP sú právne záväzné pre všetkých používateľov a poskytovateľa služby.

Výklad pojmov

Zadávateľ je osoba, ktorá má záujem nakúpiť tovar, alebo službu prostredníctvom nášho portálu formou súťaže.
Dodávateľ je osoba, ktorá má záujem dodať službu, alebo tovar. Dodávateľom môže byť súkromná osoba, živnostník, firma.
Súťaž je dočasne vytvorená stránka na portáli, kde zadávateľ vyhlasuje podmienky a špecifikácie svojich potrieb na výber dodávateľa. Dodávatelia sa prihlasujú do súťaže, pridávajú svoje ponuky, z ktorých si následne zadávateľ vyberie jednu víťaznú a zvolí si tak dodávateľa na požadovaný tovar alebo službu.

O službe CenovePonuky.sk

Portál prevádzkuje službu obchodného priestoru, kde 1) kupujúci vyžiadajú cenové ponuky od dodávateľov, z ktorých si následne vyberú najvhodnejšiu ponuku/dodávateľa a 2) dodávatelia môžu pridávať svoje cenové ponuky, prezentovať svoje služby a tovary a po úspešnom výbere získať novú zákazku/klienta.

Služby pre zadávateľa

Zadávateľ si môže prostredníctvom portálu nájsť najvhodnejšieho dodávateľa. Pre výber dodávateľa mu portál na základe jeho žiadosti vytvorí stránku súťaže. Zadávateľ si môže prezerať informácie o dodávateľoch, získavať informácie od dodávateľov v ponukách a môže si vybrať najvhodnejšiu ponuku podľa vlastného rozhodnutia.

Zodpovednosť zadávateľa

Zadávateľ si vyžiada cenové ponuky len v prípade, že má seriózny záujem o obstaranie tovaru alebo služby. Výber najvhodnejšej ponuky a uzatvorenie dohody o dodaní tovaru alebo služby s dodávateľom je výlučne na rozhodnutí zadávateľa. Zadávateľ výberom najvhodnejšej ponuky preukazuje svoju vôľu využiť ponuku a uzavrieť ústnú alebo písomnú dohodu s dodávateľom o dodaní tovaru alebo služby.

Služby pre dodávateľa

Dodávateľ môže prostredníctvom portálu propagovať svoje tovary alebo služby a získavať nových klientov. Propagovať svoje tovary alebo služby môže dodávateľ na svojej stránke v rámci portálu vytvorenej pri registrácii nazvanej profil dodávateľa. Jednotlivé stránky dodávateľov vytvárajú katalogizované informácie o firmách a sú dostupné aj pod doménou www.katalogfiriem.sk.

Dodávateľ môže vstupovať do súťaží o najvhodnejšiu ponuku, ktoré si na portáli zriadili zadávatelia. Vstupovať do súťaže môže len ak súhlasí s obchodnými podmienkami portálu. Dodávateľ sa môže prihlásiť do súťaže a následne získa kontaktné údaje na zadávateľa. Ak nie sú špecifikácie od dodávateľa dostatočné, môže sa najprv pýtať buď prostredníctvom diskusie v súťaži alebo telefonicky a ponuku pridať následne. Nemôže však obchádzať súťaž a ponuky posielať len priamo zadávateľovi. Ak bude participovať v 10 súťažiach bez toho aby v súťaži zadal svoju ponuku, nebude môcť viac vstupovať do ďalších súťaží.

Zodpovednosť dodávateľa

Ponuka pridaná do súťaže je pre dodávateľa záväzná a môže ju zrušiť len za mimoriadnych okolností, ktoré by mali za dôsledok vznik škody, s ktorou pri pridaní ponuky dodávateľ nemohol počítať. Od dodávateľa sa očakáva, že v prípade plnenia dodávky splní svoje ponúknuté podmienky dodania bez výhrad. V prípade, že nedodrží svoju ponuku, hrozí mu nielen zlé hodnotenie od zadávateľa, ale pri vážnom odklonení sa od svojej ponuky aj zrušenie užívateľského konta na portáli.

Poplatky

Zadávatelia: Vyžiadanie cenových ponúk, založenie súťaže a výber dodávateľa je pre zadávateľa úplne bezplatné. Môže si však priplatiť za označenie súťaže "seriózny záujem" za poplatok, ktorý sa mu vráti ak si vyberie jednu z ponúk.

Dodávatelia:

Registrácia na portáli, firemný profil, zaradenie do katalogfiriem.sk a katalogproduktov.sk je bezplatné.

Ponúkajúci sa môžu do prvých troch súťaží prihlásiť bezplatne a bezplatne môžu pridať ponuku.

Prihlásenie do súťaže a získanie kontaktných údajov na klienta je spoplatnené sumou 1EUR (1kredit).

Ak dodávateľ vyhrá súťaž, platí portálu provízny poplatok za získanie klienta nasledovne:

Poplatky za tovar a dodávku tovarov s montážou:

  • 1,5 % do 1000 EUR
  • 1 % z hodnoty od 1000EUR do 2000EUR
  • 0,5% z hodnoty od 2000EUR do 5000EUR
  • 0,25% z hodnoty od 5000EUR

Minimálny poplatok 5EUR
Maximálny poplatok 150EUR

Poplatky za služby:

  • 5 % do 200 EUR
  • 3 % z hodnoty od 200EUR do 500EUR
  • 2% z hodnoty od 500EUR do 3000EUR
  • 1% z hodnoty od 3000EUR

Minimálna a maximálna hranica poplatku nie je pri službách obmedzená.

Provízny poplatok sa počíta z celkovej hodnoty víťaznej ponuky bez DPH. Provízia sa počíta v kreditoch, pričom jeden kredit sa rovná jednému EURu.

Ak nie je v ponuke uvedená cena, provízny poplatok sa počíta z maximálnej ceny v súťaži, alebo z ceny obvyklej.

Kreditný systém

Poplatky sa strhávajú z virtuálneho kreditného účtu. Ak klesne kredit do mínusového zostatku, tento musí byť vyrovnaný najneskôr do 30 dní od jeho odpočítania. Minimálna výška dobitia kreditu je 25 EUR. Ak je suma dobitého kreditu vyššia ako mínusový stav kreditného účtu rozdiel ostáva ako kredit, ktorý bude slúžiť na odpočítanie ďalšieho poplatku. Pokiaľ má dodávateľ mínusový stav kreditu, nemôže sa zúčastňovať ďalších vyberových konaní. Ak nebude mínusový stav kreditného účtu doplnený o minimálny kredit do 30 dní, dlžníka zverejníme na stránke neplatičov.

Užívateľské konto

K používaniu služieb na portáli cenoveponuky.sk je potrebné vytvoriť si užívateľský účet/konto. Vytvoriť konto je možné vyplnením žiadosti o cenovú ponuku alebo registráciou.
Každá osoba môže mať vytvorený len jeden súkromný a jeden firemný účet. Nie je možné si vytvoriť viacero účtov. Užívateľ súhlasí s tým, že pri registrácii uvedie skutočné a pravdivé údaje. Súkromné osoby vystupujú pod vlastným menom. Podnikateľské subjekty vystupujú pod svojim obchodným názvom a ich zástupcovia vystupujú pod svojim vlastným menom.Užívatelia sú plne zodpovední za svoje úkony vykonané na portáli cenoveponuky.sk a tieto úkony sú pre nich právne záväzné.
K užívateľskému kontu si každý užívateľ vytvára prístupové heslo. Užívateľ je plne zodpovedný za bezpečné uchovávanie a chránenie svojho hesla a prevádzkovateľ neberie žiadnu zodpovednosť za zneužitie hesla tretími osobami.

Zrušenie užívateľského konta

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť užívateľský účet a obsah vytvorený užívateľom. V prípade, že užívateľský účet bol prevádzkovateľom zrušený z dôvodu porušovania pravidiel portálu, podmienok používania alebo dobrých mravov, prevádzkovateľ nedovoľuje opakované vytvorenie užívateľského konta.

 

Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ poskytuje služby a priestor na spojenie zadávateľa s dodávateľom s maximálnou snahou o transparentnosť informácií a vzťahov vznikajúcich v súťaži.

Prevádzkovateľ portálu nevstupuje do vzťahov medzi zadávateľom a dodávateľom ani nijakým spôsobom nezasahuje do vyjednávania a obsahu ponúk ktoré si zadávateľ vyberie a ktoré sa dodávateľ zaväzuje dodať a poskytnúť. Prevádzkovateľ preto nenesie žiadnu zodpovednosť za dodanie alebo nedodanie ponúknutých tovarov, produktov a služieb.

Prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu nad činnosťou dodávateľov, nad propagovanými tovarmi či službami a preto nemôže niesť žiadnu záruku za pravdivosť propagovaných informácií o firme.

Prevádzkovateľ takisto nemá kontrolu nad zadávateľom a preto nenesie žiadnu zodpovednosť za úhrady zadávateľa za dodávaku, či súčinnosť zadávateľa pri dodávke.

Prevádzkovateľ poskytuje služby na svojom portálu tak ako sú v danom čase k dispozícii. Nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné výpadky a nedostupnosť svojej služby.